struna tražilica

image shadow

akreditacija laboratorija

potvrda da je laboratorij ovlašten za obavljanje određenih poslova u skladu s normama niza HRN EN ISO/IEC 17000

kemija

akrilamid

kancerogeni organski spoj koji nastaje pri termičkoj obradi hrane, ponajprije pečenjem i prženjem namirnica bogatih škrobom

kemija

aksijalne veze

veze u cikloheksanu u konformaciji stolca koje tvore relativno velik kut prema ravnini koja sadržava većinu atoma cikloheksanskoga prstena

kemija

aktinij

kemijski element atomskoga broja 89, 7. periode i 3. skupine, gustoće 10 g/cm3, tališta na 1050 °C i vrelišta na 3198 °C

kemija

aktinoidi

kemijski elementi atomskih brojeva od 89 do 103 smješteni u 3. skupini 7. periode koji pripadaju unutarnjim prijelaznim elementima i popunjavaju f-podljusku

kemija

aktivacijska analiza

analitička tehnika određivanja tragova elemenata s pomoću radioaktivnih izotopa nastalih bombardiranjem uzorka neutronima

kemija

aktiviranje

postupak kojim se pojačava djelovanje neke tvari izlaganjem toplini ili svjetlosti

kemija

aktivitet

djelotvorna koncentracija neke tvari u realnim otopinama elektrolita

kemija

aktivni ugljik

ugljik kojem su toplinskom ili kemijskom obradbom bitno povećana adsorpcijska svojstva

kemija

aktivno mjesto

dio molekule koji izravno sudjeluje u stvaranju veze enzima sa supstratom

kemija