struna tražilica

image shadow

zatvorena ljuska

energijska ljuska koja je potpuno popunjena

fizika

zatvorena struna

struna bez slobodnih krajeva koja topološki odgovara kružnici

fizika

zatvoreni manometar

uređaj za mjerenje tlaka plina u zatvorenoj posudi

fizika

zaustavni napon

napon potreban da se zaustave fotoelektroni koji izlaze iz metala pri obasjavanju vidljivom ili ultraljubičastom svjetlošću

fizika

zavisna varijabla

varijabla koja mijenja vrijednost ovisno o jednoj nazavisnoj varijabli ili o više njih

fizika

zavoj s nagibom

zavoj na cesti u kojemu postoji poprečni nagib, pa centripetalna sila potrebna za sigurno svladavanje zavoja nastaje kao rezultanta dviju sila: težine i reakcije podloge

fizika

zavojnica

niz petlja ili zavoja načinjenih od izolirane vodljive žice koja je smotana u neki spiralni oblik

fizika

zbrajanje brzina

operacija u kojoj se vektorskim zbrajanjem dviju ili više brzina određuje rezultantna brzina čestice

fizika

Zeemanov učinak

cijepanje spektralnih linija zbog interakcije magnetskog momenta s vanjskim statičnim magnetskim poljem

fizika

zemaljska milja

anglo-američka jedinica za duljinu

fizika