struna tražilica

image shadow

višerječni izraz

jezična jedinica od najmanje dviju riječi koje se ustaljeno pojavljuju zajedno, s čvrstom morfosintaktičkom strukturom i značenjem

filologija

višerječni naziv

naziv koji se sastoji od dviju ili više riječi koje kao cjelina prenose leksičko značenje

filologija

višestrano prevođenje

prevođenje pri kojemu se svaki jezik koji se upotrebljava u službenoj komunikaciji koje organizacije ili tijela prevodi na sve druge jezike koji se upotrebljavaju u službenoj komunikaciji

filologija

višestruka negacija

pojava dvaju ili više zanijekanih oblika u istoj rečenici

filologija

višestruko složena rečenica

složena rečenica koja se sastoji od više od dviju surečenica

filologija

višeznačnost

svojstvo naziva da u istome području ima više značenja

filologija

vizualna metafora

vizualni prikaz koji osim denotativnoga ima i konotativno značenje temeljeno na konceptualnoj metafori

filologija

vizualni rječnik

interaktivni e-rječnik koji značenje riječi objašnjava slikama, ilustracijama ili crtežima

filologija

vokalizacija

morfološki uvjetovana glasovna promjena u kojoj se l na kraju sloga ili riječi zamjenjuje s o

filologija

vokalizacija poluglasa

promjena u kojoj ъ i ь u jakome položaju prelaze u pune samoglasnike

filologija