struna tražilica

image shadow

pasivni sudionik

sudionik koji se nalazi u ciljnoj domeni lanca radnje i ne funkcionira kao prijenosnik energije

filologija

patronim

osobno ime koje svojim izrazom upućuje na osobno ime, društveni položaj, podrijetlo ili zanimanje oca osobe kojoj se nadijeva

filologija

pejorizacija značenja

promjena u procjeni značenja pri kojoj je značenje modela u jeziku davaocu pozitivnije od značenja replike u jeziku primaocu

filologija

percepcija

svojstvo ljudskoga senzornog sustava da oblikuje reprezentacije pretvarajući izvanjsku energiju poput zvuka, svjetla ili topline u neuronske kodove koje mozak raspoznaje

filologija

perceptivna univerbacija

prilagodba sintagma ili cijelih rečenica kao jedne riječi

filologija

perfekt

opće prošlo glagolsko vrijeme

filologija

performativ

iskaz utemeljen na jezičnome djelovanju

filologija

performativni glagol

glagol koiji ima obilježje operativa u performativu

filologija

perifrazno ime

opisno, najčešće višerječno, ime kojim se zamjenjuje pravo osobno ili zemljopisno ime, a nastaje na temelju bitnih obilježja zemljopisnoga pojma ili osobe na koju se odnosi

filologija

perlokucijski čin

govorni čin kojim govornik postiže kakav učinak na primatelja uvjetujući njegovo djelovanje ili promjenu ponašanja

filologija