struna tražilica

image shadow

odraz jata

ostvaraj praslavenskoga glasa jat u hrvatskim govorima kao i, e, je, ije

filologija

odrednica

dio rječničkoga članka koji daje obavijest o nekim svojstvima natuknice ili pojedinoga značenja

filologija

određeni pridjev

pridjev kojim se izriče stalna osobina ili svojstvo, a odgovara na pitanje Koji?

filologija

određenje naziva

objašnjenje ili opis definiranoga naziva

filologija

odsijecanje

otpadanje završnoga samoglasnika u riječi

filologija

odstupanje

otklon od norme jezika koji se uči

filologija

oduzimanje

ispadanje početnoga glasa u riječi

filologija

ograničeni prijevod

prijevod u kojemu je zamjena elemenata polaznoga teksta elementima ciljnoga teksta provedena na samo jednoj jezičnoj razini

filologija

ojkonim

ime naselja

filologija

ojkonimija

cjelokupnost ojkonima u određenome području, jeziku i razdoblju

filologija