struna tražilica

image shadow

nadređeni pojam

pojam koji se u kojemu hijerarhijskom sustavu može podijeliti na više pojmova nižega reda

filologija

nadređeni pojam

pojam koji se u hijerarhijskome odnosu nalazi na višoj razini razredbe

filologija

nadređenost

odnos dvaju pojmova u kojemu je sadržaj jednoga pojma uključen u sadržaj drugoga pojma, a opseg toga drugog pojma u opseg prvoga pojma

filologija

nadređenost

odnos među čvorovima u strukturnome stablu pri kojemu između nadređenoga i podređenoga čvora postoji neprekinuti put u smjeru od korijena stabla prema njegovu dnu na kojemu se ne mijenja smjer kretanja

filologija

naglasak

isticanje jednoga sloga u riječi silinom, dužinom i visinom tona

filologija

naglasak

znak kojim se bilježi izgovor riječi

filologija

naglasna paradigma

praslavenski ili sinkronijski naglasni obrazac u morfologiji promjenjivih riječi

filologija

naglasnica

riječ koja ima svoj naglasak

filologija

naglašavati

isticati jedan slog u riječi silinom, duljinom i visinom tona

filologija

namjera

misaoni poticaj koji pokreće govornika na oblikovanje iskaza radi prijenosa kakve poruke ili postizanja kakva učinka

filologija