struna tražilica

image shadow

denotativno značenje

osnovno, stabilno i nesubjektivno značenje koje riječ ili skupina ima neovisno o kontekstu

filologija

deonim

ime nastalo od kojega drugog imena

filologija

deonimizacija

prijelaz imena u apelativ

filologija

depalatalizacija

glasovna promjena u kojoj se nepčani suglasnici zamjenjuju nenepčanima

filologija

dependens

podređeni član koneksije

filologija

depidžinizacija

proces prilagodbe pidžina jeziku iz kojega je većim dijelom nastao

filologija

deskriptivni rječnik

rječnik koji opisuje riječi bez obzira na njihov normativni status u standardnome jeziku

filologija

deskriptor

jezična jedinica kojom se govornik izravno referira na objekt svojega iskaza

filologija

desna zagrada

pravopisni znak koji se piše iza brojčane ili slovne oznake u nabrajanju

filologija

desnik

suglasnik tvoren tako da vrh ili prednji dio jezika oblikuje glasove na desnima

filologija