struna tražilica

image shadow

aktivni leksik

riječi koje govornik upotrebljava i kojima se označuju pojave aktualne društvene, političke, ideološke, znanstvene i druge izvanjezične stvarnosti, suvremeni predmeti i pojave, suvremena znanstvena i tehnička postignuća itd.

filologija

aktivni sudionik

sudionik u izvornoj domeni lanca radnje koji djeluje kao prijenosnik energije i pokretač događajne strukture

filologija

akulturacija

prilagođavanje kulturi nove sredine u kojoj pojedinac živi, što uključuje i ovladavanje jezikom te sredine

filologija

akuzativ

četvrti padež u sklonidbi, odgovara na pitanje Koga?, Što?

filologija

akuzativna dopuna

glagolska dopuna koja ima sintaktičku ulogu izravnoga objekta

filologija

alat za računalno pomognuto prevođenje

specijalizirani računalni program kojim se prevoditelj koristi pri računalno pomognutome prevođenju

filologija

alat za sravnjivanje

aplikacija koja automatski uparuje inačice istoga teksta u polaznome i ciljnome jeziku i prikazuje ih tablično

filologija

algoritam za gramatičko označivanje

algoritam s pomoću kojega se pridružuju oznake za vrstu riječi pojavnicama u korpusu

filologija

alofon

različiti ostvaraji istoga fonema

filologija

alomorf

jedan od više ostvaraja istoga morfema

filologija