struna tražilica

image shadow

akrolekt

varijetet kreolskoga jezika koji se dekreolizacijom najviše približio izvornomu jeziku

filologija

aktant

bića ili stvari koji sudjeluju u procesu

filologija

aktiv

glagolsko stanje kojim se izriče radnja koju vrši subjekt

filologija

aktivna dvojezičnost

dvojezičnost koja uključuje govorenje i pisanje na drugome jeziku

filologija

aktivna zona

konceptualno istaknuti vidovi nekoga entiteta u okviru neke domene

filologija

aktivni leksik

riječi koje govornik upotrebljava i kojima se označuju pojave aktualne društvene, političke, ideološke, znanstvene i druge izvanjezične stvarnosti, suvremeni predmeti i pojave, suvremena znanstvena i tehnička postignuća itd.

filologija

aktivni sudionik

sudionik u izvornoj domeni lanca radnje koji djeluje kao prijenosnik energije i pokretač događajne strukture

filologija

akulturacija

prilagođavanje kulturi nove sredine u kojoj pojedinac živi, što uključuje i ovladavanje jezikom te sredine

filologija

akumetrija

metoda ispitivanja sluha glazbenom ugađalicom

filologija

akuzativ

četvrti padež u sklonidbi, odgovara na pitanje Koga?, Što?

filologija