struna tražilica

image shadow

obveznica

dužnički vrijednosni papir čiji je rok dospijeća unaprijed definiran, a koji ulagateljima donosi prinos u obliku kamata

ekonomija

obvezujući događaj

događaj koji stvara zakonsku ili izvedenu obvezu zbog koje poduzeće nema druge mogućnosti nego podmiriti tu obvezu

ekonomija

očekivani novčani tok

vjerojatnosno vagani prosjek mogućega budućeg novčanog toka

ekonomija

očekivani prinos

funkcija cijene vremena određene nerizičnom kamatnom stopom i cijene tržišnoga rizika

ekonomija

očekivano pogrešno prikazivanje

pogrešno prikazivanje koje revizor očekuje u populaciji na temelju obilježja populacije i profesionalne prosudbe

ekonomija

odbitne privremene razlike

privremene razlike koje rezultiraju iznosima koji se mogu odbiti pri određivanju oporezive dobiti ili poreznoga gubitka budućih razdoblja u kojima će knjigovodstvena vrijednost imovine biti nadoknađena ili obveza podmirena

ekonomija

odbor

najviše upravljačko tijelo koje ima odgovornost upravljati aktivnostima poduzeća i/ili ih nadgledati te držati viši menadžment odgovornim

ekonomija

odbor direktora

organ upravljanja i rukovođenja poduzećem u jednorazinskoj upravljačkoj strukturi koji se sastoji od izvršnih i neizvršnih direktora

ekonomija

Odbor za standarde financijskoga izvještavanja

stručno tijelo koje donosi Hrvatske standarde financijskoga izvještavanja te priprema za objavu i objavljuje u Narodnim novinama Hrvatske standarde financijskoga izvještavanja

ekonomija

odgođena porezna imovina

iznos poreza na dobit koji se vraća u budućim razdobljima s obzirom na privremene razlike koje se mogu odbiti, prenesene neiskorištene porezne gubitke i prenesene neiskorištene porezne olakšice

ekonomija