struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

načelo zakonitosti

revizijsko načelo koje predstavlja zahtjev da se revizori u svojemu radu moraju pridržavati zakonskih propisa

ekonomija

načelo značajnosti

općeprihvaćeno računovodstveno načelo koje zahtijeva da u financijskim izvještajima budu sadržane sve značajne informacije

ekonomija

nadoknadiva vrijednost jedinice koja stvara novac

fer vrijednost jedinice koja stvara novac umanjena za troškove otuđenja ili njezina vrijednost u upotrebi, ovisno o tome koji je iznos viši

ekonomija

nadoknadivi iznos

iznos koji poduzeće očekuje vratiti odnosno primiti natrag od buduće upotrebe imovine, uključujući pritom i rezidualnu vrijednost

ekonomija

nadziranje upravljanja rizikom

faza procesa upravljanja rizikom kojom se osigurava učinkovito određivanje i procjena rizika te djelotvornost i prikladnost ustanovljenih kontrola i odgovora na rizike

ekonomija

nadzor

provjera djelotvornosti funkcioniranja mikrosustava i makrosustava

ekonomija

nadzor revizije

nadzor osiguranja kvalitete rada revizora i revizorskih društava

ekonomija

najam

ugovor na temelju kojega najmodavac u zamjenu za plaćanje ili niz plaćanja prenosi na najmoprimca pravo upotrebe određene imovine u dogovorenome razdoblju

ekonomija

najmodavac

osoba koja ustupa predmet najma na korištenje najmoprimcu

ekonomija

najmoprimac

osoba kojoj najmodavac ustupa na korištenje predmet najma uz određenu naknadu koja se naziva najamnina

ekonomija