struna tražilica

image shadow

knjiga izlaznih računa

pomoćna poslovna knjiga u koju se bilježe svi računi izdani kupcima za pružene usluge, prodanu trgovačku robu, gotove proizvode ili za druga dobra

ekonomija

knjiga primitaka i izdataka

poslovna knjiga fizičke osobe obveznika poreza na dohodak koji obavlja samostalnu djelatnost, a u koju upisuje primitke i izdatke novca u gotovini, ostvarene putem računa i u naravi

ekonomija

knjiga prometa

poslovna knjiga fizičke osobe obveznika poreza na dohodak koji obavlja samostalnu djelatnost, a u koju upisuje gotovinske i negotovinske primitke novca

ekonomija

knjiga ulaznih računa

pomoćna poslovna knjiga u koju se bilježe svi računi primljeni od dobavljača za izvršene usluge, nabavu sirovina, materijala, trgovačke robe ili za druga dobra

ekonomija

knjigovodstvena evidencija

računovodstvena evidencija usmjerena na prošlost jer su u poslovnim knjigama zabilježeni svi stvarno nastali događaji koji su utjecali na ostvarivanje poslovnoga rezultata

ekonomija

knjigovodstvena evidencija

skup poslovnih knjiga u kojima su evidentirani svi knjigovodstveni događaji

ekonomija

knjigovodstvena isprava

računovodstvena isprava koja dokazuje nastanak poslovnoga događaja te služi kao podloga za unos podataka u poslovne knjige i nadzor nad obavljenim poslovnim događajem

ekonomija

knjigovodstvena pogreška

pogreška koja nastaje u knjigovodstvu pri knjiženju poslovnoga događaja

ekonomija

knjigovodstvena vrijednost

vrijednost prema kojoj je određena imovina ili izvor imovine priznat u bilanci nakon umanjenja za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti

ekonomija

knjigovodstvena vrijednost jedinice koja stvara novac

vrijednost prema kojoj se jedinica koja stvara novac iskazuje u poslovnim knjigama poduzeća

ekonomija