struna tražilica

image shadow

copyleft

načelo temeljem kojega se sadržaj smije kopirati, preraditi i distribuirati ukoliko autor nove inačice toga sadržaja daje drugima ista ta prava i poštuje čast i ugled autora

informacijske i komunikacijske znanosti

Creative Commons

licencija koja omogućuje preinake uvjeta autorskih prava prema potrebama autora elektroničkih sadržaja određujući uvjete pod kojima se autorska djela razmjenjuju i rabe

informacijske i komunikacijske znanosti

crkvena knjižnica

knjižnica smještena u prostoru crkve koja sadržava građu potrebnu za održavanje obreda, ali i drugu građu pretežno vjerskoga sadržaja ili vezanu uz crkvenu povijest

informacijske i komunikacijske znanosti

Croatica

hrvatska nacionalna zbirka

informacijske i komunikacijske znanosti

crtanka

svezak listova za crtanje

informacijske i komunikacijske znanosti

crtični kod

optičkim čitačem čitljiv niz paralelnih crta različite debljine kojim knjižnice označuju jedinice građe u svojemu vlasništvu

informacijske i komunikacijske znanosti

crtični kod za knjigu

crtični kôd koji služi optičkom očitavanju cijene na zadnjem vanjskom omotu knjige

informacijske i komunikacijske znanosti

crtični kod za serijsku publikaciju

crtični kôd koji služi optičkom očitavanju cijene na prednjem vanjskom omotu serijske publikacije

informacijske i komunikacijske znanosti

Cutter-Sandbornove tablice

troznamenkaste tablice koje se upotrebljavaju za dodjeljivanje triju arapskih znamenka iza prvoga slova autorova imena kako bi se pri signiranju jednako klasificirane jedinice građe razlikovale prema autoru

informacijske i komunikacijske znanosti

Cutterov broj

sustav slovno-brojčanih autorskih znakova koji omogućuje raspored jedinica iste stručne skupine abecedno prema prezimenu autora, a zatim prema arapskim brojevima navedenima u konverzijskoj tablici

informacijske i komunikacijske znanosti