struna tražilica

image shadow

neoplazija

proces nastanka tumorskoga tkiva

biologija

neovisan o orijentaciji

koji može djelovati u oba smjera, a genetski je reguliran

biologija

neovisno svrstavanje

nasumično pozicioniranje nehomolognih kromosomskih parova u metafazi I mejoze

biologija

neparentalni

koji nije poput roditeljske generacije

biologija

neparentalni ditip

askus gljive koji sadrži dva tipa spora s kombinacijama alela koje nisu roditeljske

biologija

nepotpuna dominacija

utjecaj obaju alela heterozigota na fenotip

biologija

nepotpuna penetracija

pojava kod koje jedinka ima alel potreban za određeno svojstvo, ali bez njegove ekspresije u fenotipu

biologija

nerecipročna translokacija

strukturna promjena kojom nakon loma jednoga kromosoma nastali fragment postaje dio drugoga, nehomolognog kromosoma

biologija

netranslatirana regija mRNA

regija mRNA uzvodno od inicijacijskoga kodona

biologija

neutralna mutacija

mutacija bez učinka na strukturu i funkciju proteina ili preživljenje organizma

biologija