struna tražilica

image shadow

aktivator

transkripcijski faktor koji se veže na pojačivačku regiju udaljenu od promotora gena čiju ekspresiju potiče

biologija

aktivni transport

kretanje molekula kroz staničnu membranu s mjesta niže na mjesto više koncentracije za koje je potrebna energija

biologija

aktivno mjesto

dio enzima na koji se veže supstrat i na kojem se odvija katalitička reakcija

biologija

alel

jedna od mogućih varijanti istoga gena na određenome lokusu

biologija

alel divljega tipa

alel prisutan u više od 1 % jedinki prirodne populacije

biologija

aleli X-kromosoma

svi aleli koji se mogu naći uzduž X-kromosoma

biologija

aleli Y-kromosoma

svi aleli koji se mogu naći uzduž Y-kromosoma

biologija

alelna heterogenost

postojanje nekoliko različitih mutacija ili polimorfizama u istome genu kod nesrodnih jedinki koje imaju isti fenotip

biologija

alfa-satelitna DNA

niz uzastopnih repetitivnih nukleotidnih sekvencija u centromernome području ljudskih kromosoma

biologija

alfa-zavojnica

sekundarna struktura proteina koja izgleda kao zavijena vrpca

biologija