struna tražilica

image shadow

Vijeće za nadzor šuma

organizacija koja promiče odgovorno gospodarenje svjetskim šumama

drvna tehnologija

vilice

zahvatna naprava koja se montira na industrijsko vozilo i služi za zahvaćanje paletiranoga i nepaletiranoga materijala

drvna tehnologija

visina traka

najveća veličina traka izmjerena u uzdužnome smjeru

drvna tehnologija

visina zuba

najmanja udaljenost između crte koja spaja vrh zuba i crte korijena zuba

drvna tehnologija

visokofrekventna preša

preša za ubrzano otvrdnjivanje ljepila u polju visoke frekvencije

drvna tehnologija

visokotemperaturna sušionica za drvo

sušionica za drvo u kojoj se drvo suši kao jedinstvena cjelina pri temperaturama višim od 90 °C

drvna tehnologija

visokotlačni laminat

laminat proizveden taktnim prešanjem

drvna tehnologija

visokotlačno zračno štrcanje

zračno štrcanje s tlakom zraka od 2 do 8 bara

drvna tehnologija

višedijelni prozor

prozor kojemu je prozorski otvor podijeljen na najmanje tri dijela po širini i/ili visini

drvna tehnologija

višekrilni prozor

prozor kojemu širinu otvora zatvaraju najmanje tri prozorska krila

drvna tehnologija