struna tražilica

image shadow

termokromizam

promjena boje tvari izazvana promjenom temperature

kemija

termostatirana komora za kromatografski stupac

dio plinskoga ili tekućinskoga kromatografa kojemu se programirano zadaje i nadzire temperatura

kemija

termovaga za određivanje vlage

termogravimetrijski instrument koji se upotrebljava u analitičkoj kemiji za određivanje vlage u uzorku metodom sušenja do konstantne težine

kemija

terpentin

tekućina dobivena destilacijom smole drveća koja sadržava različite terpene

kemija

tert-butidimetilsilil

skupina u kojoj su na atom silicija vezane jedna tert-butilna skupina i dvije metilne skupine

kemija

tert-butil

alkilna skupina sustavnoga imena 2-metilprop-2-il

kemija

tert-butildifenilsilil

skupina u kojoj su na atom silicija vezane jedna tert-butilna skupina i dvije fenilne skupine

kemija

tert-butilni alkohol

tercijarni alkohol s četirima ugljikovim atomima molekulske formule C4H10, sustavnoga imena 2-metilpropan-2-ol

kemija

teška sirova nafta

sirova nafta velike gustoće i viskoznosti koja na sobnoj temperaturi jedva teče

kemija

teško plinsko ulje

destilacijska frakcija s najvišim vrelištem ili destilacijski ostatak dobiven frakcijskom destilacijom sirove nafte s rasponom vrelišta od 121 do 600 oC

kemija