struna tražilica

image shadow

singletno cijepanje

fotofizikalni proces u kojemu se singletno pobuđeno stanje razdvaja u dva tripletna pobuđena stanja

kemija

singletno stanje

stanje kemijske jedinke u kojemu je ukupan elektronski spinski kvantni broj jednak nuli

kemija

sinterirana pločica

pločica izrađena od sinteriranoga stakla različitih veličina pora

kemija

sinterirano staklo

staklo dobiveno sinteriranjem

kemija

sintetski ekvivalent

realni spoj ekvivalentan strukturi sintona dobivenoga diskonekcijom u procesu retrosinteze

kemija

sinton

strukturni fragment dobiven diskonekcijom pri retrosintezi

kemija

sirova nafta

sirovina dobivena crpljenjem iz naftnoga ležišta prije preradbe, koja je smjesa ugljikovodika u tekućemu agregacijskom stanju, a na atmosferskome tlaku ostaje tekuća i nakon izdvajanja vode, soli, sumporovih spojeva, kiselina, šljunka i ostalih nečistoća

kemija

sitasta plitica

plitica, vodoravno ugrađena u frakcijsku kolonu, s otvorima koji omogućuju blisko miješanje odozgo nadolazeće tekuće faze nastale kondenzacijom i odozdo nadolazeće parne faze

kemija

skupni produkt reakcije

produkt reakcije kojega čine najmanje dva produkta reakcije, a koji određenim procesom uvijek nastaju zajedno

kemija

slaba pokretna faza

otapalo ili smjesa otapala koje eluate sporo eluira sa stupca

kemija