struna tražilica

image shadow

fosfinati

soli fosfinske kiseline sustavnoga imena dihidridodioksofosfati(1‒)

kemija

fosfinska kiselina

oksokiselina fosfora sustavnoga imena vodikov dihidridodioksofosfat(1‒)

kemija

fosfonat

anion fosfonske kiseline sustavnoga imena hidridotrioksofosfat(2‒)

kemija

fosfonati

soli fosfonske kiseline sustavnoga imena hidridotrioksofosfati(2‒)

kemija

fosfonska kiselina

oksokiselina fosfora sustavnoga imena divodikov hidridotrioksofosfat(2‒)

kemija

fotodioda

poluvodički uređaj koji svjetlost pretvara u električnu struju

kemija

fotokromizam

promjena boje tvari izazvana elektromagnetskim zračenjem

kemija

fotokromni molekulski prekidač

molekulski prekidač koji se apsorpcijom elektromagnetskoga zračenja može višekratno pregraditi u dva stabilna stanja

kemija

frakcijska destilacija

destilacija višekomponentne smjese kojom se dobiva više frakcija različitih temperaturnih intervala vrelišta obogaćenih na pojedinim sastojcima

kemija

frakcijska destilacija sirove nafte

frakcijska destilacija koja se provodi u rafinerijama u frakcijskim kolonama pri atmosferskome tlaku i kojom se dobivaju plinovite i tekuće frakcije različitih vrelišta koje se dalje podvrgavaju kemijskim postupcima radi dobivanja naftnih derivata

kemija