struna tražilica

image shadow

elektronički uređaj za talište

uređaj za određivanje tališta kemijskih spojeva u kojemu se tijek taljenja i samo talište određuju promatranjem

kemija

elektronski pobuđeno stanje

stanje atoma ili molekule koje sadržava višu elektronsku energiju od odgovarajućega osnovnog stanja iste jedinke

kemija

eluotropni niz

slijed najčešće upotrebljavanih otapala u kromatografiji prema mogućnosti eluiranja pojedinih skupina kemijskih tvari s nepokretne faze

kemija

emisija

prijenos energije s materije na elektromagnetsko zračenje prelaskom u niže energijsko stanje

kemija

empirijska konstanta ravnoteže

fizikalna veličina koja opisuje stanje ravnoteže kemijske reakcije

kemija

endergona reakcija

reakcija za koju standardna reakcijska Gibbsova energija ima pozitivnu vrijednost

kemija

endotermna reakcija

reakcija za koju je promjena entalpije pozitivna

kemija

energija aktivacije

empirijski parametar u Arrheniusovoj jednadžbi koji opisuje temperaturnu ovisnost koeficijenta brzine reakcije

kemija

entalpija

svojstvo sustava definirano kao zbroj unutarnje energija sustava i umnoška tlaka i obujma

kemija

entalpija faznoga prijelaza

promjena entalpije pri faznoj pretvorbi jednoga mola tvari

kemija