struna tražilica

image shadow

destilacijski prihvatnik po Bentu

destilacijski prihvatnik u vakuumskoj destilaciji kojim se u kombinaciji s prilagodnikom za destilacijski prihvatnik po Bentu bez prekida vakuuma u sustavu za destilaciju mogu hvatati do četiri različite frakcije

kemija

destilacijski prihvatnik po Bernaueru

destilacijski prihvatnik u vakuumskoj destilaciji kojim se bez prekida vakuuma u sustavu za destilaciju mogu hvatati do tri različite frakcije

kemija

destilacijski prihvatnik po Dean-Starku

destilacijski prihvatnik koji se upotrebljava za hvatanje destilata u azeotropnoj destilaciji

kemija

destilacijski prihvatnik po Perkinu

destilacijski prihvatnik koji ima više staklenih ili polimernih pipaca koji omogućuju da se prihvatna tikvica s destilatom može bez prekidanja vakuuma i zagrijavanja isključiti od ostatka destilacijske aparature, ispuniti inertnim plinom i nepropusno zatvoriti

kemija

detektor električne vodljivosti

detektor koji mjeri mogućnost pokretne faze da provodi struju u protočnoj ćeliji između dviju elektroda

kemija

detektor indeksa loma

detektor koji mjeri razliku indeksa loma otopine s analitom i slijepe probe

kemija

detektor na načelu toplinske vodljivosti

detektor koji se rabi u plinskoj kromatografiji i rad mu se temelji na različitoj toplinskoj vodljivosti razdvojenih sastojaka

kemija

detektor promjenjive valne duljine

detektor koji mjeri elektromagnetsko zračenje odabrane valne duljine

kemija

detektor s hvatanjem elektrona

detektor koji se rabi u plinskoj kromatografiji i rad mu se temelji na elektronegativnim atomima koji hvataju elektrone iz beta-izvora i time smanjuju struju

kemija

detektor s nizom fotodioda

detektor koji sadržava više fotodioda i koji apsorpciju zračenja širokoga spektra valnih duljina od 200 do 800 nanometara mjeri iz jednokratno ubrizganoga uzorka

kemija