struna tražilica

image shadow

beta-diketon

molekula koja sadržava dvije keto-skupine odijeljene jednim ugljikovim atomom

kemija

beta-hidroksialdehid

produkt aldolne adicije u kojemu su ugljikov atom aldehidne skupine i ugljikov atom na kojemu je hidroksilna skupina odijeljeni drugim ugljikovim atomom

kemija

beta-hidroksiketon

produkt aldolne adicije u kojemu su ugljikov atom keto-skupine i ugljikov atom na kojemu je hidroksilna skupina odijeljeni drugim ugljikovim atomom

kemija

beta-ketoester

molekula koja sadržava keto-skupinu na beta-ugljikovu atomu estera

kemija

beta-ketokiselina

karboksilna kiselina u kojoj je keto-skupina na beta-ugljikovu atomu

kemija

beta-ugljikov atom

ugljikov atom drugi u nizu vezan na funkcijsku skupinu

kemija

biokonjugati

kemijski spojevi dviju molekula povezanih kovalentnom vezom, od kojih je najmanje jedna biomolekula

kemija

biološke molekule

organski spojevi biološkoga podrijetla

kemija

bioorganometalna kemija

područje organske kemije koje proučava bioorganometalne spojeve

kemija

bioorganometalni spojevi

spojevi s vezama između najmanje jednoga metalnog atoma i najmanje jednoga ugljikova atoma funkcijske skupine spojeva nađenih u prirodi

kemija