struna tražilica

image shadow

akrilati

soli i esteri akrilne kiseline

kemija

akrilna kiselina

najjednostavnija nezasićena karboksilna kiselina

kemija

aktivni metilenski spojevi

spojevi koji na metilenu imaju vezane dvije funkcijske skupine koje odvlače elektrone

kemija

aktivnosni koeficijent

razlika kemijskoga potencijala tvari B u realnoj smjesi pri određenome tlaku i temperaturi i kemijskoga potencijala tvari B u idealnoj smjesi pri istome tlaku i temperaturi

kemija

aldolna adicija

kondenzacijska reakcija u kojoj enol ili enolatni ion karbonilnoga spoja reagira s aldehidom

kemija

aldolna kondenzacija

kondenzacijska reakcija u kojoj aldolnom adicijom nastali beta-hidroksialdehid ili beta-hidroksiketon dehidratacijom daju konjugirane enone

kemija

alfa-ugljikov atom

ugljikov atom prvi u nizu vezan na funkcijsku skupinu

kemija

alfa-vodikov atom

vodikov atom vezan na alfa-ugljikov atom

kemija

alil

skupina sustavnoga imena prop-2-en-1-il

kemija

alkil

jednovalentna skupina nastala uklanjanjem jednoga vodikova atoma iz molekule alkana

kemija