struna tražilica

image shadow

adicija funkcijske skupine

misaoni postupak dodavanja funkcijske skupine u retrosintezi

kemija

adijabatska stijenka

stijenka koja odvaja sustav od okoline na način da nema izmjene topline između sustava i okoline

kemija

adijabatski kalorimetar

kalorimetar kojemu su stijenke adijabatske pa nema izmjene topline između kalorimetrijske posude i okoline kalorimetra

kemija

adijabatski proces

proces koji se odvija u posudi s adijabatskim stijenkama

kemija

adipati

soli i esteri heksanske dikiseline

kemija

adsorpcija

vezanje otopljenih tvari ili plinova na površinu čvrstih tvari ili tekućina

kemija

afinitet prema elektronu

energija potrebna da se iz aniona naboja –1 ukloni elektron

kemija

afinitet reakcije

negativna reakcijska Gibbsova energija pri stalnome tlaku i temperaturi koja upućuje na spontanost kemijske reakcije

kemija

akrilati

soli i esteri akrilne kiseline

kemija

akrilna kiselina

najjednostavnija nezasićena karboksilna kiselina

kemija