struna tražilica

image shadow

neolitik

arheološko razdoblje koje obilježuje prijelaz na proizvodnju hrane, sjedilački način života, proizvodnja keramičkih predmeta, ali i dalje prevladava uporaba kamena kao glavne sirovine za izradbu oruđa uz primjenu novih proizvodnih postupaka i tehnika

arheologija

neolitizacija

proces koji se nakon posljednjega ledenog doba neovisno odvijao u različitim dijelovima svijeta, a koji obilježava postupan prijelaz s nomadskoga lovačko-skupljačkog načina života na sjedilački način života i proizvodnju hrane, odnosno domestikaciju životinja i kultivaciju biljaka

arheologija

neprekinuta obradba

obradba koja se nalazi na cijelome rubu

arheologija

noaješko dubilo

obično višestruko dubilo na zarupku, malih dimenzija, kojemu je ploha dubila najčešće prekinuta malim udubljenjem

arheologija

nodula

oblik pojavljivanja rožnjaka u karbonatnim stijenama

arheologija

nodulna okorina

periferni sloj nodule koji čini prijelaznu zonu prema stijeni domaćinu

arheologija

noktoliko grebalo

kratko i malo grebalo obrađeno u obliku nokta

arheologija

nož hrptenjak

oruđe s hrptom odnosno sa strmo obrađenim jednim bočnim rubom i oštrim, neobrađenim nasuprotnim rubom

arheologija

nurag

tip monumentalne megalitske građevine na Sardiniji u obliku krnjega stošca s prilaznim hodnikom, građena od klesanoga kamena bez žbuke

arheologija

njuškasto grebalo

njuškoliko grebalo na tankome odbojku ili sječivu

arheologija