struna tražilica

image shadow

Vennov dijagram

dijagram sastavljen od krugova kojim se predočavaju operacije i relacije na skupovima, izjavama ili događajima

matematika

verižni razlomak

konačni verižni razlomak ili beskonačni verižni razlomak

matematika

vertikalna asimptota

asimptota grafa realne funkcije realne varijable čija je jednadžba $x=a$ za realni broj $a$

matematika

visina

mjera vertikalne protežnosti geometrijskoga tijela ili lika

matematika

visina trokuta

dužina koja spaja vrh trokuta i nožište okomice iz toga vrha na nasuprotnu stranicu ili njezin produžetak

matematika

višedimenzijski prostor

prostor kojemu je dimenzija veća od jedan

matematika

višekratnik

broj koji je umnožak zadanoga broja i cijeloga broja

matematika

višestruki integral

određeni integral po području u višedimenzijskome realnom prostoru

matematika

višeznačna funkcija

funkcija koja elementu određenoga skupa može pridružiti više elemenata drugoga skupa

matematika

vjerodostojnost

funkcija koja vrijednostima populacijskih parametara na koje se odnosi pridružuje vrijednosti funkcije gustoće slučajnoga uzorka u opaženoj vrijednosti, uz uvjet da su parametri jednaki zadanim vrijednostima

matematika