struna tražilica

image shadow

uređeni par

par $(a,b)$ matematičkih objekata u kojemu je $a$ prvi element para, a $b$ drugi element

matematika

uređeni skup

skup na kojemu je zadana relacija uređaja

matematika

usmjerena derivacija

poopćenje pojma parcijalne derivacije tako da se prirast argumenta ne gleda samo u smjeru koordinatnih osi, već u smjeru bilo kojega odabranog vektora različitoga od nule

matematika

usmjerena dužina

dužina kojoj je naznačeno koja je od njezinih točaka početna točka, a koja završna točka

matematika

usmjereni graf

uređeni par skupa vrhova i skupa bridova grafa, pri čemu je svakomu bridu pridružen njegov početni i njegov završni vrh

matematika

usmjereno stablo

usmjereni graf koji postaje stablo kada zanemarimo smjer bridova grafa

matematika

usporedivi elementi

dva elementa uređenoga skupa koji su jednaki ili je jedan od njih manji od onoga drugoga

matematika

usporedna projekcija

projekcija koja svakoj točki $T$ prostora pridružuje točku ravnine u kojoj pravac zadanoga smjera kroz točku $T$ presijeca ravninu

matematika

usporedne dužine

dužine koje leže na usporednim pravcima

matematika

usporedne ravnine

ravnine koje se ne sijeku

matematika