struna tražilica

image shadow

hipotenuza

stranica nasuprot pravomu kutu pravokutnoga trokuta

matematika

histogram

geometrijski lik u dvodimenzijskome Kartezijevu koordinatnom sustavu sastavljen od pravokutnika tako da osnovica svakoga pravokutnika leži na osi apscisa i podudara se s jednim od intervala vrijednosti numeričke statističke varijable koji čine particiju slike te varijable, a površina mu je proporcionalna relativnoj frekvenciji toga intervala u danome uzorku

matematika

holomorfna funkcija

funkcija $f:\Omega\to\mathbf{C}$ čija je domena $\Omega\subset\mathbf{C}$ otvoreni podskup polja kompleksnih brojeva i koja u svakoj točki $z_0\in\Omega$ ima kompleksnu derivaciju $\lim_{z\to z_0} \frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}$

matematika

homeomorfizam

neprekidna funkcija s topološkoga prostora na topološki prostor kojoj je i inverzna funkcija neprekidna

matematika

homeomorfna slika

slika određenoga objekta pri homeomorfizmu

matematika

homogena diferencijalna jednadžba

diferencijalna jednadžba koja se može zapisati u obliku $\frac{dy}{dx}=f(\frac{y}{x})$

matematika

homogena funkcija

funkcija $f$ iz vektorskoga prostora u vektorski prostor takva da postoji prirodni broj $n$, pri čemu za svaki vektor $x$ i svaki skalar $a$ vrijedi $f(ax)=a^nf(x)$

matematika

homogena jednadžba

jednadžba $F(x)=0$ u kojoj je $F$ homogena funkcija

matematika

homogena linearna diferencijalna jednadžba

linearna diferencijalna jednadžba kojom se linearna kombinacija derivacija određene funkcije i same te funkcije izjednačuje s nulom

matematika

homogeni polinom

polinom koji je zbroj nekoliko monoma istoga stupnja

matematika