struna tražilica

image shadow

gomilište

skup svih točaka $x$ u $X$ takvih da svaka okolina $U$ od $x$ ima neprazan presjek sa $S$ za zadani podskup $S$ topološkoga prostora $X$

matematika

gornja međa

element $m$ uređenoga skupa $(L,\leq)$ takav da je svaki element $x\in X$ danoga podskupa $X\subset L$ manji ili jednak $m$

matematika

gornji Darbouxov zbroj

zbroj umnožaka duljine pojedinačnih podsegmenata i maksimuma funkcije po tim podsegmentima za funkciju definiranu na konačnome segmentu

matematika

gornji kvartil uzorka

statistika jednaka vrijednosti statističke varijable za koju vrijedi da su elementi iz prvih triju četvrtina uzlazno uređenoga uzorka manji od te vrijednosti ili su joj jednaki, a preostali elementi iz zadnje četvrtine takva uzorka veći su od te vrijednosti ili su joj jednaki

matematika

gornjotrokutasta matrica

kvadratna matrica kojoj su elementi ispod glavne dijagonale jednaki nuli

matematika

gotovo siguran događaj

događaj s vjerojatnošću jedan

matematika

gradijent

operator koji funkciji pridružuje vektorsko polje koje je nastalo kao linearna kombinacija vektora ortonormirane baze s koeficijentima odgovarajućim parcijalnim derivacijama zadane funkcije

matematika

graf funkcije

skup svih uređenih parova $(x,f(x))$ kada $x$ prolazi domenom funkcije

matematika

granice integriranja

krajevi intervala po kojemu se integrira u jednostrukim integralima

matematika

granična vrijednost funkcije

vrijednost koja je po volji blizu vrijednosti funkcije u točkama koje su dovoljno blizu zadane vrijednosti

matematika