struna tražilica

image shadow

epsilon-okolina točke

otvorena kugla sa središtem u zadanoj točki polumjera epsilon, pri čemu je epsilon pozitivni broj

matematika

euklidska geometrija

geometrija zasnovana na intuitivnoj predodžbi ravnine i njezinih točaka i pravaca u kojoj je jedna od temeljnih sastavnica aksiom o usporednicama

matematika

euklidska metrika

metrika na realnome vektorskom prostoru konačne dimenzije $n$, čija je vrijednost na paru točaka $x,y$ pozitivni korijen zbroja kvadrata razlika koordinata $x_i-y_i$

matematika

euklidska norma

norma u višedimenzijskome vektorskom prostoru koja je u odabranoj standardnoj bazi $e_1,e_2,\ldots, e_n$ dana izrazom $\| \sum_{i=1}^n a_i e_i\| = \sqrt{a_1^2 +a_2^2 +\ldots + a_n^2}$ za sve izbore $a_i\in\mathbf{R}$

matematika

euklidski prostor

skup uređenih $n$-torka realnih brojeva na kojemu se udaljenost točaka računa s pomoću euklidske metrike

matematika

euklidski vektorski prostor

realni vektorski konačnodimenzijski prostor na kojemu je uveden skalarni umnožak

matematika

Eulerov broj

konstanta koja je baza prirodnoga logaritma i čija je vrijednost granična vrijednost niza $(1+1/n)^n$ kada $n$ teži u beskonačno

matematika

Eulerov multiplikator diferencijalne jednadžbe

funkcija dvaju argumenata kojom treba pomnožiti običnu diferencijalnu jednadžbu oblika $f(x,y) d x + g(x,y) d y + 0$ da bi se dobila egzaktna diferencijalna jednadžba

matematika