struna tražilica

image shadow

diferencijal funkcije

izraz $d f = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} (p) d x_i$ za realnu funkciju $f$ $n$ realnih varijabla koja ima sve parcijalne derivacije $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ u točki $p = (p_1,\ldots,p_n)$, pri čemu je $d x_i$ prirast neovisne varijable $x_i$

matematika

diferencijalna geometrija

grana geometrije u kojoj se problemi rješavaju s pomoću diferencijalnoga računa

matematika

diferencijalna jednadžba

jednakost u kojoj se pojavljuju nepoznanice koje su funkcije te njihove derivacije i više derivacije

matematika

diferencijalni račun

dio matematičke analize koji proučava funkcije koristeći se njihovim derivacijama

matematika

dijagonala mnogokuta

spojnica dvaju nesusjednih vrhova mnogokuta

matematika

dijagonalna matrica

kvadratna matrica $A=(A^j_k)$ u kojoj su svi elementi izvan glavne dijagonale matrice $A^j_j$ jednaki nula

matematika

dijeljenje

aritmetička operacija pri kojoj je količnik djeljenika i djelitelja ona veličina koja pomnožena djeliteljem daje djeljenika

matematika

dimenzija vektorskoga prostora

glavni broj baze danoga vektorskog prostora

matematika

diofantska jednadžba

algebarska jednadžba više varijabla s cjelobrojnim koeficijentima i cjelobrojnim nepoznanicama

matematika

diralište tangente

točka u kojoj je zadani pravac tangenta

matematika