struna tražilica

image shadow

algebarska struktura

skup $A$ u kombinaciji sa zadanim skupom funkcija iz Kartezijeva umnoška $A^n$ u $A$ koje nazivamo $n$-arnim operacijama na $A$ i moguće su za razne $n$

matematika

algebarska višestrukost

matematička apstrakcija skupa rješenja sustava algebarskih jednadžba

matematika

algebarski broj

broj koji je nultočka polinoma čiji su koeficijenti racionalni brojevi od kojih je barem jedan različit od nule

matematika

algebarski element

element proširenja polja koji je korijen nekonstantnoga polinoma jedne varijable s koeficijentima u zadanome polju

matematika

algebarski izraz

izraz napisan s pomoću konstanata i varijabla uz konačno mnogo primjena algebarskih operacija

matematika

algebarski razlomak

razlomak kojemu su brojnik i nazivnik algebarski izrazi

matematika

algebarski zatvoreno polje

polje u kojemu svaki nekonstantni polinom jedne varijable s koeficijentima iz toga polja ima korijen u tome polju

matematika

algebarsko proširenje polja

proširenje polja kojemu je svaki element algebarski nad tim poljem

matematika

algebarsko zatvorenje polja

algebarski zatvoreno polje koje je algebarsko proširenje zadanoga polja

matematika

algebra

grana matematike koja se bavi algebarskim strukturama

matematika