struna tražilica

image shadow

visoki usis morske vode

usis morske vode koji služi za usisavanje morske vode kad je brod u plitkome moru

strojarstvo

visokotlačna pumpa goriva

pumpa na motoru kojom se gorivo ubrizgava u cilindar

strojarstvo

visokotlačni cjevovod goriva

cjevovod sastavljen od niza bešavnih čeličnih cijevi koje spajaju pumpe goriva s ubrizgačima

strojarstvo

višestupanjska turbina

turbina koja se sastoji od više redova sapnica i isto toliko redova lopatica

strojarstvo

vitao

uređaj koji služi za pritezanje privezne i teretne užadi ili sidrenoga lanca

strojarstvo

vod

cijev ili kanal kroz koji se provodi instalacija

strojarstvo

voda

bezbojna tekućina bez mirisa i okusa

strojarstvo

vodeni plašt

zatvoreni prostor oko košuljice cilindra kroz koji optječe rashladna voda

strojarstvo

vodič

tvar koja ima dovoljno slobodnih naboja za vođenje električne struje

elektrotehnika

vodilica

uređaj koji dugoj osovini omogućuje rad bez svijanja i usmjeruje gibanje strojnoga dijela ili alata

strojarstvo