struna tražilica

image shadow

anoda

elektroda na kojoj prevladava anodna reakcija

kemijsko inženjerstvo

anodizacija

anodna polarizacija metalnoga predmeta radi oblikovanja ili podebljavanja oksidnoga sloja na njegovoj površini

strojarstvo

anodizacija aluminija

elektrokemijski postupak kojim se na površini predmeta izrađena od aluminija ili njegovih slitina stvara oksidni sloj

strojarstvo

anodna djelomična struja

struja koja uključuje doprinos samo jedne anodne elektrokemijske reakcije od više takvih reakcija koje se odvijaju na elektrodi

kemijsko inženjerstvo

anodna djelotvornost

omjer između stvarnoga gubitka anodne mase i teorijskoga gubitka anodne mase izračunan s pomoću Faradayeva zakona

kemijsko inženjerstvo

anodna korozija

otapanje anodnoga materijala elektrokemijskom reakcijom u elektrolitskome članku

kemijsko inženjerstvo

anodna oksidacijska prevlaka

zaštitna i/ili ukrasna prevlaka nastala anodizacijom

strojarstvo

anodna polarizacija

pozitivna promjena elektrodnoga potencijala u odnosu na potencijal otvorenoga kruga poruzročena odvođenjem elektrona s elektrode

kemijsko inženjerstvo

anodna prevlaka

prevlaka od metala manje plemenitoga od metala od kojega je podloga

strojarstvo

anodna reakcija

elektrokemijska reakcija u kojoj kationi prelaze s elektrode u elektrolit ili elektroni prelaze s kemijske vrste u elektrolitu na elektrodu

kemijsko inženjerstvo