struna tražilica

image shadow

telekomunikacije

sustavi za prenošenje podataka na daljinu

elektrotehnika

temeljna konstanta

sveopća fizička veličina koja se ne mijenja u vremenu i prostoru

fizika

temeljne pobude

energijska stanja koja su veoma blizu osnovnoga energijskog stanja

fizika

temeljno međudjelovanje

međudjelovanje elementarnih čestica

fizika

temperatura

fizikalna veličina svojstvena tijelima i sustavima u toplinskoj ravnoteži kojom se iskazuje sposobnost tijela ili tvari da izmjenjuje toplinu s okolinom

fizika

temperatura boje

temperatura pri kojoj bi crno tijelo emitiralo svjetlost takve boje

fizika

temperatura idealnoga plina

statističko svojstvo idealnoga plina u stanju toplinske ravnoteže, veličina jednaka omjeru dviju trećina prosječne kinetičke energije molekule i Boltzmannove konstante

fizika

temperatura sjaja

temperatura pri kojoj bi crno tijelo emitiralo svjetlost takva sjaja

fizika

temperaturna mjerna ljestvica

ljestvica za mjerenje termodinamičke temperature ili razlike između temperatura

fizika

temperaturni faktor

faktor u izrazu za intenzitet difraktiranoga snopa koji uzima u obzir utjecaj termičkoga titranja atoma, iona i molekula u kristalu

fizika