struna tražilica

image shadow

parametri jedinične ćelije

duljine vektora periodičnosti koji definiraju jediničnu ćeliju kristala i kutovi između tih vektora

fizika

parcijalna derivacija

derivacija po jednoj varijabli za funkciju više varijabla, pri čemu se ostale varijable smatraju konstantama

fizika

parni stroj

uređaj koji toplinu pretvara u koristan rad, a pritom iskorištava dio unutarnje energije vodene pare koja nastaje izgaranjem goriva izvan samoga stroja

fizika

parnost

svojstvo valne funkcije da mijenja ili ne mijenja predznak pri promjeni predznaka svih prostornih koordinata koje opisuju sustav

fizika

parsek

astronomska jedinica za duljinu koja je jednaka polumjeru kružnice čija je duljina luka, koji odgovara jednoj kutnoj sekundi, jednaka udaljenosti između Zemlje i Sunca

fizika

parton

točkasti dio nukleona koji je pokusno utvrđen prije kvarkovskoga opisa čestica

fizika

Pascalov zakon

zakon koji tvrdi da se tlak koji djeluje na bilo kojemu mjestu u fluidu unutar zatvorene posude neumanjen prenosi jednako u svim smjerovima na sve dijelove fluida i na stijenke posude

fizika

Paschenov niz

niz linija u spektru zračenja vodikova atoma koje nastaju prijelazom u stanje s glavnim kvantnim brojem n = 3

fizika

pasivne sile

sile koja se javljaju kao reakcija na djelovanje aktivnih sila

fizika

paskal

jedinica sustava SI za tlak, naprezanje i modul elastičnosti

fizika