struna tražilica

image shadow

kapilarna elevacija

uzdizanje razine tekućine u kapilari uronjenoj u tekućinu koja moči posudu

fizika

kapilarnost

svojstvo realne tekućine zbog kojega dolazi do uzdizanja ili spuštanja tekućine u uskim cjevčicama

fizika

karakteristični spektar

spektar elektromagnetskoga zračenja kemijskoga elementa

fizika

karakteristično rendgensko zračenje

sastavnica rendgenskoga zračenja koju čine fotoni samo određenih energija kao posljedice povrata pobuđenih elektrona u atomskome omotaču iz pobuđenoga u osnovno stanje

interdisciplinarne prirodne znanosti

karakteristično zračenje

vlastito elektromagnetsko zračenje kemijskog elementa

fizika

Kartezijev sustav

sustav pravocrtnih, najčešće pravokutnih, osi x, y i z i pripadnih koordinata kojima se opisuje položaj točke u prostoru

fizika

katadioptrijska leća

složena leća u kojoj se za stvaranje slike primjenjuju zrcalo i obična leća

fizika

katoda

elektroda koja ima manji električni potencijal

fizika

katodna cijev

evakuirana cijev u kojoj se snop brzih elektrona otklanja s pomoću promjenjivih električnih i magnetskih polja te pada na fluorescentni zaslon na širemu kraju cijevi

fizika

katodna luminiscencija

luminiscencija prouzročena bombardiranjem elektronima

fizika