struna tražilica

image shadow

jednadžba stanja

opća jednadžba koja povezuje sve veličine karakteristične za neki fizikalni sustav te opisuje promjene sustava bez eksplicitne ovisnosti o vremenu

fizika

jednadžba stanja idealnoga plina

jednadžba koja tvrdi da je u idealnome plinu umnožak tlaka i obujma jednak umnošku količine tvari, termodinamičke temperature i opće plinske konstante

fizika

jednakovrijedni položaji

skup položaja atoma u jediničnoj ćeliji kristala koji su međusobno povezani simetrijskim elementima

fizika

jednoatomni

koji se sastoji od jednoga atoma

fizika

jednodimenzijski lanac

velika molekula čija je duljina izrazito naglašena prema presjeku

fizika

jednoelektronski atom

atom vodika koji se sastoji od protona i elektrona ili ionizirani atom težeg elementa koji u elektronskom omotaču ima samo jedan elektron

fizika

jednolika raspodjela energije

teorija prema kojoj je ukupna energija sustava, razmjerna apsolutnoj temperaturi, jednoliko raspodijeljena po stupnjevima slobode sastavnih čestica sustava

fizika

jednoliko kružno gibanje

gibanje čestice po kružnici sa stalnom kutnom i obodnom brzinom

fizika

jednoliko pravocrtno gibanje

gibanje čestice uzduž pravca stalnom brzinom

fizika

jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje

pravocrtno gibanje čestice sa stalnim ubrzanjem

fizika