struna tražilica

image shadow

helij-4

stabilni izotop helija sastavljen od dvaju protona i dvaju neutrona

fizika

heliocentrični planetni model

model koji pretpostavlja da se Zemlja, ostali planeti i druga manja tijela gibaju po kružnicama oko Sunca

fizika

henri

jedinica sustava SI za električni induktivitet

fizika

herc

jedinica sustava SI za frekvenciju

fizika

hermitski operator

kvantnomehanički operator čije su svojstvene vrijednosti iskazane realnim brojevima

fizika

Hertzsprung-Russellov dijagram

grafički prikaz s pomoću kojega je snaga zračenja zvijezde povezana s njezinom temperaturom

fizika

heterogena smjesa

smjesa mikrometarskih i manjih zrna dviju ili više kristalnih ili amorfnih faza pomiješanih tako da u malom obujmu materijala zrna svake faze nisu jednako zastupljena

fizika

heterostruktura

slagalina naizmjenice poredanih kristalnih ili amorfnih tankih slojeva dvaju različitih materijala

fizika

hidraulički otpor tekućine

otpor pri protjecanju realne tekućine zbog viskoznoga trenja

fizika

hidraulički tlak

tlak u tekućini koji nastaje djelovanjem vanjskih sila na tekućinu

fizika