struna tražilica

image shadow

Charlesov zakon

jednadžba za idealni plin koja opisuje linearnu promjenu tlaka pri porastu temperature i pritom je omjer tlakova jednak omjeru termodinamičkih temperatura

fizika

Chladnijeve figure

dvodimenzijski geometrijski uzorci koji odgovaraju čvornim linijama na napetoj membrani, pobuđenoj na titranje stojnim valom

fizika

cijevna dioda

cijevni evakuirani elektronički element strujnoga kruga u kojemu elektroni izlaze iz ugrijane katode, a skupljaju se na anodi

fizika

cikloida

krivulja koju opisuje točka na rubu kotača pri kotrljanju po ravnoj podlozi

fizika

ciklotron

akcelerator nabijenih čestica sastavljen od dviju plosnatih šupljih metalnih elektroda u obliku slova D koje su smještene u snažno magnetsko polje usmjereno okomito na elektrode

fizika

ciklotronska frekvencija

frekvencija periodične promjene smjera električnoga polja u ciklotronu

fizika

ciklus

konačni niz pojava ili promjena u fizičkome sustavu nakon kojih se sustav vraća u početno stanje

fizika

cirkumpolarna zvijezda

zvijezda koja nikada ne zalazi ispod obzora

fizika

Comptonova valna duljina

omjer Planckove konstante i umnoška brzine svjetlosti s masom čestice

fizika

Comptonovo raspršenje

raspršenje snopa rendgenskoga zračenja nakon sudara s tankim slojem tvari u kojemu se mijenja smjer zračenja i povećava valna duljina, a dio energije predaje se elektronu

fizika