struna tražilica

image shadow

filtriranje

postupak odvajanja čvrste tvari od tekućine propuštanjem suspenzije kroz filtarski papir ili filtarski lončić

kemija

Fischer-Rosanoffljeva konvencija

dogovor koji se primjenjuje na aminokiseline i ugljikohidrate prema kojemu je (+)-gliceraldehid nazvan ᴅ-gliceraldehid, njegov enantiomer ʟ-gliceraldehid, a racemat ᴅ,ʟ-gliceraldehid

kemija

Fischerova projekcija

projekcijska formula tetraedarskoga središta kod koje okomite veze leže ispod projekcijske ravnine, a vodoravne iznad nje

kemija

Fischerova projekcija ugljikohidrata

projekcija koja se crta kao okomiti ugljikov lanac tako da je karbonilna skupina na vrhu ili što bliže njemu

kemija

fizikalna kemija

grana kemije u kojoj se građa tvari i njihove kemijske mijene proučavaju metodama fizike, tj. mjerenjem fizikalnih svojstava tvari, kako bi se našle matematičke relacije među njima, a s ciljem da se omogući što točnije teorijsko pretkazivanje vrijednosti fizikalnih svojstava te njihovih promjena tijekom kemijskih pretvorbi

kemija

flavini

derivati dimetilizoaloksazinskoga skeleta sa supstituentima na položaju 10

kemija

flavonoidi

biljni sekundarni metaboliti s flavonskom strukturom

kemija

flavoproteini

flavini vezani na lanac bjelančevina preko metilnoga ugljikova atoma na položaju 8

kemija

flerovij

kemijski element atomskoga broja 114, 7. periode i 14. skupine

kemija

flotacija

odjeljivanje hidrofobnih čvrstih tvari od hidrofilnih propuhivanjem zraka kroz suspenziju, pri čemu hidrofobne čestice vezane uz mjehuriće zraka isplivaju na površinu