struna tražilica

image shadow

ekvatorijalne veze

veze u cikloheksanu u konformaciji stolca koje tvore relativno malen kut prema ravnini koja sadržava većinu atoma cikloheksanskoga prstena

kemija

ekvivalentna masa

masa tvari koja u neutralizacijskim titracijama reagira s jednim molom vodikova iona, a u oksidoredukcijskim titracijama s jednim molom elektrona

kemija

električna pokretljivost iona

omjer brzine iona i jakosti električnoga polja ili brzina putovanja iona pod utjecajem električnoga polja jedinične jakosti

kemija

električna struja

usmjereno kretanje elektriciteta pod utjecajem električnoga polja ili razlike električnih potencijala

kemija

električni dvosloj

granični sloj između elektrode i otopine u kojemu je električni naboj na površini elektrode jednak onomu u otopini, ali suprotnoga predznaka

kemija

elektroaktivne vrste

vrste koje oksidiraju ili se reduciraju na elektrodi

kemija

elektroanalit

analit ispitivan elektrokemijskim metodama

kemija

elektroda

vodič koji prima ili daje elektrone u elektrokemijskome članku

kemija

elektroda drugoga reda

metalna elektroda čiji je potencijal razmjeran logaritmu aktiviteta aniona koji s ionima metala grade slabo topljiv talog ili stabilan kompleks

kemija

elektroda prvoga reda

metalna elektroda čiji je potencijal razmjeran logaritmu aktiviteta vlastitih iona u kontaktnoj otopini

kemija