struna tražilica

image shadow

adsorbirana voda

voda koja je na površinu krutine vezana adsorpcijom

kemija

adsorpcijska izoterma

funkcijska ovisnost ravnotežne količine adsorbata o tlaku ili koncentraciji pri stalnoj temperaturi

kemija

adsorpcijska kromatografija

kromatografija u kojoj se mehanizam odjeljivanja uglavnom temelji na razlici u afinitetu adsorpcije sastojaka uzorka prema površini nepokretne faze

kemija

aerogel

koloid izveden iz gela u kojemu je tekuća faza zamijenjena plinom

kemija

aerosol

koloidni sustav u kojemu je krutina ili kapljevina raspršena u plinu

kemija

afinitet

svojstvo međusobnoga privlačenja atoma i molekula

kemija

afinitetna kromatografija

kromatografija u kojoj se upotrebljava jedinstvena biološka interakcija analita i liganda

kemija

agar

osušeni ekstrakt nekih morskih algi iz kojega se dobiva polisaharid agaroza koji s elektrolitnim otopinama stvara vodljivi gel za pripravu elektrolitnoga mosta

kemija

aglikon

spoj koji nastaje iz glikozida zamjenom glikozilne skupine vodikovim atomom

kemija

akceptor elektrona

atom, skupina atoma ili ion koji primajući par elektrona od drugoga atoma, skupine atoma ili iona tvori kovalentnu ili koordinacijsku vezu

kemija