struna tražilica

image shadow

promjena vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

pozicija računa dobiti i gubitka koja ima ulogu svođenja troškova koji su sadržani u zalihama proizvodnje i gotovih proizvoda na rashode

ekonomija

prosječna aktivna kamatna stopa

financijski pokazatelj marže i prosječnih kamatnih stopa kojim se mjeri prosječna kamatna stopa koju banka zaračunava svojim klijentima

ekonomija

prosječna pasivna kamatna stopa

financijski pokazatelj marže i prosječnih kamatnih stopa kojim se mjeri prosječna kamatna stopa koju banka plaća na kamatonosne obveze

ekonomija

prosječna ponderirana cijena

cijena koja se dobije dijeljenjem ukupne vrijednosti zaliha na skladištu s ukupnom količinom zaliha na skladištu

ekonomija

prosječni ponderirani trošak kapitala

diskontna stopa koja odražava ponderirani zbroj troška vlasničkoga kapitala i troškova tuđih izvora imovine u omjeru njihove upotrebe

ekonomija

prožimajuće pogrešno prikazivanje

pogrešno prikazivanje koje se odražava na financijske izvještaje kao cjelinu i nije ograničeno na određeni element financijskih izvještaja

ekonomija

prvi financijski izvještaji subjekta u skladu s Međunarodnim standardima financijskoga izvještavanja

prvi godišnji financijski izvještaji u kojima subjekt usvaja Međunarodne standarde financijskoga izvještavanja i prezentira izvještaje u skladu s njima

ekonomija

prvo razdoblje izvještavanja u skladu s Međunarodnim standardima financijskoga izvještavanja

izvještajno razdoblje obuhvaćeno prvim financijskim izvještajima subjekta u skladu s Međunarodnim standardima financijskoga izvještavanja

ekonomija

putni nalog

knjigovodstvena isprava blagajničkoga poslovanja kojom poslodavac upućuje zaposlenika na izvršenje rada izvan sjedišta poduzeća i kojom se opravdavaju troškovi nastali na službenome putu

ekonomija