struna tražilica

image shadow

azo-spojevi

derivati diazena u kojima su oba vodikova atoma supstituirana hidrokarbilnim skupinama

kemija

azoksi-spojevi

N-oksidi azo-spojeva rezonantne strukture

kemija

azometin-ilidi

ilidi rezonantne strukture u kojima je dušikov atom formalno pozitivno nabijen vezan na dva ugljikova atoma od kojih je jedan formalno negativno nabijen

kemija

azometin-imidi

rezonantne strukture N-imida azometina

kemija

azometini

analozi ketona u kojima je supstituirani dušikov atom dvostrukom vezom vezan na disupstituirani ugljikov atom

kemija

azonske kiseline

dihidroksiazanoksid i njegovi N-hidrokarbilni derivati

kemija