struna tražilica

image shadow

zasićeni triacilgliceroli

triacilgliceroli koji sadržavaju zasićene masne kiseline

kemija

zasićeni ugljikovodici

ugljikovodici koji sadržavaju samo jednostruke veze ugljik-ugljik

kemija

zasićenje komore

postizanje jednolike razdiobe para pokretne faze u komori za razvijanje prije kromatografskoga procesa

kemija

zasjenjena konformacija

prostorni odnos atoma ili funkcijskih skupina na dvama međusobno vezanim ugljikovim atomima koji su međusobno najbliži

kemija

zastavne veze

veze s dvama atomima prstena koji leže izvan ravnine koja sadržava preostala četiri atoma, a položene su gotovo okomito na tu ravninu

kemija

zemnoalkalijski metali

kemijski elementi 2. skupine periodnoga sustava elemenata s oksidacijskim brojem +2

kemija

zeoliti

alumosilikati svojstvene strukture te izraženih adsorpcijskih i ionoizmjenjivačkih svojstava

temeljne tehničke znanosti

zeta-potencijal

potencijal difuznoga sloja iona oko nabijene koloidne čestice

kemija

zgrušavanje

nastajanje i rast nakupina koloidnih čestica dodavanjem elektrolita uz zagrijavanje i miješanje

kemija

zlato

kemijski element atomskoga broja 79, 6. periode i 11. skupine, gustoće 19,3 g/cm3, Mohsove tvrdoće 2,5, tališta na 1064,18 °C i vrelišta na 2856 °C

kemija