struna tražilica

image shadow

smjer električne struje

dogovorni smjer struje u električnome krugu koji je istovjetan smjeru gibanja pozitivnih naboja

fizika

snaga

brzina kojom se prenosi energija ili obavlja rad

fizika

snaga električne struje

snaga utrošena u vodiču kojim teče električna struja

fizika

snaga energijskoga toka zračenja

omjer energijskoga toka i trajanja

interdisciplinarne prirodne znanosti

snaga raspršenja

snaga elastično i neelastično raspršena elektromagnetskoga zračenja u uzorku

fizika

snaga vala

omjer energije koju tijekom nekoga vremena putujući val prenese kroz neku plohu i toga vremena

fizika

snaga zračenja

energija zračenja u jedinici vremena

interdisciplinarne prirodne znanosti

Snellov zakon loma

zakon prema kojemu se svjetlosna zraka lomi na graničnoj plohi pri prijelazu između dvaju optičkih sredstava s različitim indeksima loma

fizika

soliton

vrsta lokaliziranog poremećaja koji se širi jednolikom brzinom kroz zadani medij pri čemu poremećaj zadržava oblik

fizika

son

izvansustavna jedinica glasnoće

fizika