struna tražilica

image shadow

privrženost jeziku

pozitivan odnos govornika prema svojemu materinskom jeziku

filologija

procedura za identifikaciju metafora

eksplicitna metoda pouzdane identifikacije metaforički upotrijebljenih riječi u diskursu

filologija

proces

semantički pol glagola koji označuje relaciju koja kognitivnom operacijom sekvencijskoga promatranja uključuje konceptualizaciju pojedinačnih etapa radnje u nekome poimanom vremenu

filologija

profesijski naziv

naziv s pomoću kojega se označuje osoba, muškarac ili žena koji imaju određenu profesiju ili obavljaju određeni posao

filologija

profil

semantički istaknuta podstruktura u odnosu na bazu s kojom tvori značenje neke predikacije

filologija

progresivna koartikulacija

koartikulacija u kojoj glas utječe na glas nakon njega

filologija

progresivna palatalizacija

palatalizacija kod koje je prvi fonem djelovao na drugi

filologija

promjenjiva riječ

riječ koja se može mijenjati po oblicima

filologija

propozicija

semantički pol finitne klauze kao usidrenoga procesa

filologija

propozicija

sadržaj govornoga čina

filologija