struna tražilica

image shadow

prošireno preuzimanje direktiva

proširenje polja primjene prilikom preuzimanja direktiva u nacionalno pravo država članica i na druge osobe ili na druge slične pravne odnose

pravo

proširenje Europske unije

širenje Europske unije pristupanjem novih država koje su ispunile kriterije za stjecanje statusa države članice

pravo

protjerivanje

mjera kojom nadležna tijela države članice domaćina prisiljavaju stranoga državljanina na napuštanje te države, a u kontekstu prava EU-a takvu mjeru država članica domaćin smije primijeniti na državljanina druge države članice isključivo u svrhu zaštite javnoga poretka ili javne sigurnosti

pravo

protokol

pravni instrument koji dopunjuje ili objašnjava ugovor ili sporazum s posebnom usmjerenošću na neki specifični aspekt ugovora ili sporazuma

pravo

protutrustovsko pravo

pravo EU-a koje obuhvaća reguliranje sporazuma koji ograničuju tržišno natjecanje i zlouporabe vladajućega položaja

pravo

provedba prava potrošača

provođenje primjerenih i učinkovitih mjera koje države članice moraju osigurati radi ostvarivanja prava potrošača zajamčenih pravnim izvorima EU-a i s njima usklađenim nacionalnim zakonodavstvom

pravo

provedba prava tržišnoga natjecanja

postupak primjene pravila tržišnoga natjecanja koji provodi nadležno tijelo

pravo

provedbeni akt

nezakonodavni akt koji usvaja Komisija ili iznimno Vijeće radi provedbe pravno obvezujućega akta Unije

pravo

pružatelj platnih usluga

institucija ovlaštena pružati platne usluge u državama članicama sukladno Direktivi o uslugama platnoga prometa na unutarnjemu tržištu koja razlikuje šest kategorija takvih pružatelja

pravo

pružatelj usluge

fizička ili pravna osoba koja pruža određenu uslugu, a na temelju pravila o slobodi pružanja usluga u EU-u ima pravo pružati usluge primatelju u drugoj državi članici

pravo