struna tražilica

image shadow

stroga termodinamička ravnoteža

stanje ravnoteže zračenja i tvari u kojemu je raspodjela zračenja dana Planckovom raspodjelom s temperaturom koja odgovara temperaturi čestica

fizika

stroj

uređaj koji različite vrste energije pretvara u mehanički rad

fizika

stroj s unutarnjim izgaranjem

toplinski uređaj koji unutarnju energiju plina pretvara u koristan rad, djeluje na temelju višetaktnoga kružnog procesa u kojemu na dvjema različitim temperaturama izmjenjuje toplinu s okolinom

fizika

struja pomaka

uzrok magnetskoga polja koje nastaje u okolini kondenzatora u kojemu se električni tok mijenja s vremenom

fizika

strujna cijev

snop strujnica tekućine u gibanju koji je omeđen stvarnom ili zamišljenom cijevnom plohom

fizika

strujni izvor

elektronički sklop koji daje ili prima električnu struju

fizika

strujnice

zamišljene linije u fluidu koji se giba, one svojom gustoćom predočuju iznos brzine gibanja, a nagibom tangente predočuju smjer brzine gibanja fluida u nekoj točki

fizika

struktura vrpci

kvantni model područja zabranjenih i dopuštenih energija elektrona u čvrstome tijelu

fizika

strukturni faktor

amplituda i faza vala zračenja, rentgenskih zraka, elektrona ili neutrona, raspršenoga na atomima jedinične ćelije kristala u odnosu na amplitudu vala raspršenoga na slobodnom elektronu, koja ovisi o vrsti atoma i koordinatama atoma u jediničnoj ćeliji te o skupu mrežnih ravnina koje sudjeluju u raspršenju

fizika

strukturni model

model kristalne strukture pretpostavljen na osnovi difrakcijske slike, kemijskoga sastava, prethodnih sličnih istraživanja te primjenom drugih eksperimentalnih metoda i kristalokemije, a koji se u daljnjemu postupku utočnjava prilagodbom difrakcijske slike izračunate za taj model

fizika